Ģimenes tiesības

ĢIMENES TIESĪBAS:

  • laulāto mantisko attiecību noformēšana, laulības līgumu izstrāde;
  • laulības šķiršana;
  • uzturlīdzekļu piedziņa;
  • ar aizgādības un saskarsmes tiesību realizēšanu saistītu strīdu risināšana;
  • laulāto kopmantas sadale.