Juridiskais audits

Viens no juridiskajiem pakalpojumiem ir juridiskais audits – vispusīga pārbaude, kuras laikā tiek analizēta un izvērtēta konkrētā uzņēmuma vai organizācijas darbību likumība un juridisko normu ievērošana.

Sīkāka informācija, kas tiek pārbaudīts juridiskā audita laikā:

 • kompānijas dibināšanas dokumenti, pārvaldes institūcijās noformētie dokumenti, kā arī lokālie normatīvie akti – iekšējie, korporatīvie dokumenti,
 • “due diligence” jeb iepriekš noformētu darījumu pareizība,
 • tiesiskā statusa noteikšana īpašumam, kas atrodas uzņēmuma bilancē (tai skaitā vērtspapīriem, zemei, nekustamajiem un cita veida īpašumiem),
 • pirkuma-pārdevuma, maiņas, nomas un citu līgumu projekti saskaņā ar  likumdošanas prasībām,
 • noformēšanas pareizība tiesībās uz nekustamo īpašumu, kā arī agrāk iereģistrētās un pieteiktās tiesības uz nekustamo īpašumu un ar to saistītos darījumus,
 • dokumenti, kas regulē kompānijas institūciju un to apakšnodaļu darbību,
 • akcionāru reģistra vešanas pareizība,
 • darījumi, kuriem jāveic obligātā valsts reģistrācija,
 • tiesību noteicošie dokumenti,
 • līgumi ar piegādātājiem un pircējiem,
 • darba līgumi un vienošanās, dokumentu apgrozība,
 • licences un sertifikāti,
 • paziņojumi un atskaites dažādām valsts institūcijām,
 • pārvaldes lēmumu pieņemšanas sistēma.